مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی» در تبریز

مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی» در تبریز

مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی» در تبریز

مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی» در تبریز

مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی» در تبریز

مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی» در تبریز

مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی» در تبریز

مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی» در تبریز

مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی» در تبریز

مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی» در تبریز

مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی» در تبریز

مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «یعقوب آذرآبادی حق» و « یاور عظیمی» در تبریز