پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ احمد قهرمانی افزود: دل بستن به آمریکا و کشورهای اروپایی نه تنها مشکلات کشور را حل نمی کند بلکه موجب وابسته تر شدن مملکت خواهد شد. وی با اشاره به نقشه شوم دشمنان، بیان کرد: هدف دشمن تغییر ذائقه مردم و ترویج اسراف و تجمل گرایی و القای روحیه خود […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ احمد قهرمانی افزود: دل بستن به آمریکا و کشورهای اروپایی نه تنها مشکلات کشور را حل نمی کند بلکه موجب وابسته تر شدن مملکت خواهد شد.
وی با اشاره به نقشه شوم دشمنان، بیان کرد: هدف دشمن تغییر ذائقه مردم و ترویج اسراف و تجمل گرایی و القای روحیه خود کم بینی در جهت تهی کردن درون و ایجاد آشوب ها و نارضایتی های اجتماعی و در نهایت فروپاشی نظام به دست خود مردم است پس ما باید در این مسیر سخت همواره وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم.