پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حامد شب خیز ، افزود: این جشنواره بر این اساس در دو بخش تجربه و حرفه ای برگزار شد که در مرحله نخست ۹۶ گروه در آن شرکت کردند. وی افزود: پس از بررسی این ۹۶گروه در مرحله بازبینی از بین آن ها هفت گروه در بخش تجربه و هشت […]

پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا/ حامد شب خیز ، افزود: این جشنواره بر این اساس در دو بخش تجربه و حرفه ای برگزار شد که در مرحله نخست ۹۶ گروه در آن شرکت کردند.

وی افزود: پس از بررسی این ۹۶گروه در مرحله بازبینی از بین آن ها هفت گروه در بخش تجربه و هشت گروه در بخش حرفه ای به مرحله نهایی و اجرا راه یافتند.

شب خیز اضافه کرد: این ۱۵گروه طی چهار روز مورد بازبینی و داوری قرار گرفت که با معرفی برگزیدگان هر بخش، دو گروه نمایشی «مائده» و «کا» از بخش حرفه ای به مرحله کسوری راه یافتند.