تعلیم و تعلماز شئون الهی است. معلم ایمان را به بشر می آموزد و آن را بر لوح جان و ضمیرهایپاک، حک می کند و سیاهی جهل را از دلها می زداید. دغدغه معلم، همیشه این است کهحیات بشر بر مدار ارزش ها و کرامت های الهی و انسانی بچرخد.

شهید بزرگوارآیت الله مطهری نماد یک معلم واقعی است و باید مسیر تفکر آن مجاهد را سرمشق خودقرار دهیم. امروز معلمان ما وظیفه سختی به عهده دارند و همواره باید برای تقویتمبانی دینی حرکت کنند. برماست تا از ارزشهای نوین علم و متدهای روز برای ناکامکردن توطئه های دشمن تلاش کنیم. مربیان و معلمان باید در ترویج تفکرات و ایده هایروشنی بخش استاد مطهری و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)در مدارس،   آموزشگاهها و جامعه کوشا باشند.

شهید مطهریعمق و ساده نویسی، تعبد و تعقل را با هم دارا بود و با اینکه ریشه در سنت داشت،اما در زمان حال می زیست و در حقیقت وی شخصیتی حوزوی و هم دانشگاهی بود. و اینهاهمه از ترکیباتی است که به آسانی در یک نفر به دست نمی آید. شرافت و مرتبت معلمزمانی اهمیت دارد که بتواند شأن خداوند و پیامبران و امامان را در وجود خود محقق سازد و پیوند انسان به هدف متعالی خلقت، یعنی عبادت را برقرار نماید.

رهبر فرزانۀانقلاب در مورد شهید مطهری می فرمایند : «کمتر کسیو کمتر اندیشمندی را مانند استاد مطهری (ره) می توان یافت که با این ظرفیت فکری وروحی مشغول به کار باشد. هر سخنرانی این شهید عزیز را می توان به عنوان یک کار تخصصیو پرمایه دانست، لذا شایسته است بر روی مبانی فکری و خط فلسفی ایشان کارهای زیادیبشود. آثار استاد شهید مطهری(ره) مبانی فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است».

امروزه باتبلیغات یک عده مبلغ نادان، چنان ضربه ای به دین وارد می شود که دشمنان آشکاراسلام توان آن را ندارند. و این تبلیغات مبلغان نادان است که اسلام هراسی را باعثشده و انواع فرق ضاله مانند بابیت، بهاییت، وهابیت و … را پایه ریزی نموده که ازدرون آن فرق ضاله، گروههای وحشی تروریستی امثال داعش بیرون آمده است.

حال به خاطروضعیت بحرانی دین و دینداری و گستره تأثیرگذاری دشمن، مخصوصاً با استفاده از فضایمجازی، نیازمند عالمانی دیندار، دردمند، دانا و نقاد هستیم تا نجات بخش جامعهباشند.

شهید بزرگوارآیت الله مطهری، مصداق بارز چنین عالمی است که نسبت به دین دانا بود، مخاطب و مکتبرا خوب می شناخت، به مکتب اسلام ایمان و اعتقاد داشت، یعنی دیندار بود و درد دین،مردم و انسانیت داشت. در واقع شهید مطهری یک عالم دیندار، دانا و دردمند بود کهحرکت آفرین، جریان ساز و تأثیر گذار بود. در اخلاق، رفتار و کردار ایشان می تواندینداری همراه با اخلاص را حس کرد که تنها به حرف اکتفا نمی کرد و در مسیر حرکتش قرصو محکم بود و نقادی نیز جزو مؤلفه های اصلی وی محسوب میشد.

اسلامکاملترین و پاسخگوترین دین است. پس چرا ما هنوز نتوانسته ایم تمامی حقیقت را براینوجوانان و جوانان تبیین نماییم؟

نوجوان و جوانامروزی، با نوجوان و جوان ده سال یا پانزده سال پیش خیلی تفاوت دارد، و بر همیناساس، باید کسانی هم که با او در تعامل هستند؛ در وحلۀ اول این تغییرات را به خوبیدرک کرده و از غنای علمی و رفتاری برای ارائه مطالب به روز و قوی و روشهای ارائهمؤثر برخوردار باشند.

جوان و نوجوانامروزی، پاسخ مناسب امروزی می خواهد، نه حرفهای سطحی و تو جیهات به ظاهر مناسب، وگیر کار اینجاست.

نوجوانان وجوانان و آحاد مردم جامعه اسلامی باید باورکنند که دین برای سؤالات آنها پاسخهایمنطقی و قانع کننده دارد. پس باید چهره ای از دین ارائه شود که مشکلات بدیهیاجتماعی را حل کرده، مناسبات فردی و اجتماعی را سامان داده و برای حل مشکلات راهحل هایی نوین و ابتکاری داشته باشد.

در قانونطبیعت، وقتی در فضایی خلأ ایجاد می شود، نزدیکترین نیروی موجود، آن خلأ را پر میکند، هر پدیده در جایی ظهور و نمود پیدا می کند که قبلاً خلأیی ایجاد شده و یا می خواهددر آن محیط خلأ ایجاد کند. لذا تخلیه اندیشه اسلام ناب، شرط حضور اندیشه هایانحرافی، خرافی و ضاله، از طرف صهیونیسم و صاحبان اسلام آمریکایی است.

انزوایروحانیت و بی ارزش نمودن مبلغان و مدافعان اصیل دین، با قداست زدایی از دین وشعائر دینی و ترویج فساد و رذالت زدایی از آن، عمده ترین راهبرد دشمن در ایجاد خلأاندیشه اسلام ناب می باشد.

علامه استاد، شهید مطهری با آگاهی از وظایف خطیر قشرروحانی در جامعه اسلامی چنین می فرماید:« وظایف عمومی و اجتماعی، اگرچه متوجه همهمسلمانان است، اما بر طبقه علمای امت اسلامی شدیدترو سنگین تر است، زیرا این طبقههستند که قادرند دردهای اجتماع و چارۀ آن را به درستی تشخیص دهند و از عهدۀ چارهجویی آنها برآیند. دیگران اینگونه وظایف را باید با راهنمایی و تحت نظر و تشخیصعلمای امت انجام دهند. پس همه موظفند، نهایت امر بعضی پیش رو و بعضی تابع اند.عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاه. اقامه دین و دفاع از دین وظیفه خاص علما است.میراث عظیم نبوی به دست علما سپرده شده که آن را حفظ و نگهداری کنند».

امید است نسلامروز در سایه همت معلمان و مربیان زحمت کش و مطالعه آثار این شهید عزیز بتواننداسلامی واقعی را شناخته و در ترویج آن کوشا باشند.

  قربان امینی – میانه

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار برگزیده